Joanna Kosmaczewska

PhD
Department of Tourism Economy
University of Economy in Bydgoszcz, Poland
E-mail: joanna.kosmaczewska@byd.pl
Page: http://kgt.byd.pl/index.php?id=151

Fields of interest:

Rural tourism, local development, academic tourism, tourist behavior

Recent publications:

Joanna Kosmaczewskaa, Rhodri Thomasb, Francisco Dias (2016) Residents’ perceptions of tourism and their implications for policy development: evidence from rural Poland, Community Development, 47(1), Taylor & Francis Group, 136-151

Joanna Kosmaczewska (2015) The Negative effects of Tourism Development in the Perception of Residents of Different Types of Rural Communities, University of Szczecin Scientific Journal, No. 876, Economic Problems of Tourism, 3(31), s. 239-258, ISSN 1640-6818

Joanna Kosmaczewska: Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Wyd. Naukowe Bogucki, 2013, ISBN 978-83-7986-000-5, s. 255

Joanna Kosmaczewska, Radosław Czarnecki: The role of a host country image and mega-event`s experience for revisit intention: the case of Poland, VI International Tourism Congress. The image and sustainability of tourist destinations, Proceedings book, ISBN: 978-989-97395-1-2, School of Tourism and Maritime Technology, Peniche, Portugal 2013, pp. 420-440

Joanna Kosmaczewska, Alexandre Marto Pereira: The relationship between perceived service quality and positive word of mouth effect. The case of four star hotel in Fatima – Czech Hospitality and Tourism Papers, 21/2014, vol. X, pp. 36-52, The Institute of Hospitality Management in Prague, Czech Republic

Joanna Kosmaczewska: Tourism interest and the efficiency of its utilisation based on the example of the EU countries, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia 13(1) 2014, pp. 77-90

Joanna Kosmaczewska: Zakorzenienie terytorialne jako czynnik rozwoju lokalnego, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Brol R., Raszkowski A., Sztando A. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2014, numer 332, s. 72-80

Joanna Kosmaczewska: Academic attractiveness of a host country to Erasmus exchange students. The case of Poland. Towards Smart, Sustainable and Inclusive Europe: Challenges for Future Development, XVI Turiba University Conference, Proceeding book, Riga 2015, pp. 175-185, ISSN 1691-6069

Joanna Kosmaczewska: Rural community perception toward the tourism positive impact on local development. Evidence from different types of communities in Poland, Romanian Rural Tourism in Context of Sustainable development. Present and Prospects. Paduraru, T., Ungureanu, D., Tacu, G. (eds.), Gheorghe Zane Institute of Economic and Social Research, Department of Economic Research, Romania 2015, pp. 83-97, ISBN: 978-606-13-2515-3

Joanna Kosmaczewska: Agrotourist activity as a manifestation of family entrepreneurship, Acta. Sci. Pol. Seria Oeconomia nr 10 (3) 2011, ZN SGGW Warszawa, s. 73-83

Joanna Kosmaczewska: Internet jako narzędzie konkurowania i współdziałania – przykład gospodarstw agroturystycznych Prace Naukowe Wyższej Szkoły Handlu  i Usług w Poznaniu 2013 (26), s. 137-149

Joanna Kosmaczewska, Changes in the Consumption of Tourist Services among the Poles as the Sign of the Transformation of the Political System in Poland [w:] The faces and problems of modern Europe. Case studies. Jeszka J., Wojciechowski S. (red.), Wielkopolska Higher School of Tourism and Management 2010, s. 153-161]

Joanna Kosmaczewska Turystyka socjalna jako narzędzie minimalizowania negatywnych skutków sezonowości w regionach turystycznych”[w:] Potencjał turystyczny – zagadnienia ekonomiczne, (red.) Panasiuk A., Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje 2010, s. 149-159

Joanna Kosmaczewska Sieci współpracy klastrowej jako przejaw przedsiębiorczości na obszarach wiejskich [w:] SERiA – Roczniki Naukowe Rolnictwa i Agrobiznesu, Zeszyt 5, tom XI, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa-Poznań-Olsztyn 2009, s. 160-166

Joanna Kosmaczewska Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich” [w:] Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (4) 2009, Wyd. SGGW 2009, s. 87-97

Joanna Kosmaczewska Studies in Physical Culture and Tourism: “The relationship between development of agrotourism in Poland and the local community potential”, vol. XV No.2/2008, University School of Physical Education in Poznan

Joanna Kosmaczewska, Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy, WWSTiZ w Poznaniu, Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań 2007